Közlemények

Közzététel dátuma: 2023. 05. 28 - Második közzététel

Tisztelt Hitelezők!

 

Az NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1036 Budapest, Lajos utca 103., Cg.01-09-990421, a továbbiakban: Társaság), Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:203. § (1) bekezdése alapján

közzéteszi

hogy a Társaság legfőbb szerve a 2/2023. (IV.18.) számú határozatával elhatározta a Társaság

törzstőkéjének leszállítását.

1.   A korlátolt felelősségű társaság cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma:

Cégneve: NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 103.

Cégjegyzékszáma: 01-09-990421

 

2.   A leszállítást kimondó határozat meghozatalának napja:

2023. április 18.

 

3.   A leszállított törzstőke nagysága:

·     a törzstőke leszállítás előtti összege: 735.100.000, Ft azaz hétszázharmincötmillió-százezer forint

·     a törzstőke leszállítás utáni összege: 280.100.000, Ft azaz kétszáznyolcvanmillió-százezer forint

 

4.   A leszállítás után az egyes törzsbetétek nagysága:

A leszállított 280.100.000,- Ft azaz kétszáznyolcvanmillió-százezer forint összegű törzsbetéthez egy üzletrész kapcsolódik, melynek kizárólagos tulajdonosa a Magyar Állam.

5.   A leszállítás oka:

Tőkekivonás.

6.   A hitelezőknek szóló felhívás:

A Társaság a Ptk. 3:203. § (1) és 3:204. § (1) bekezdései alapján tájékoztatja, illetve felhívja hitelezőit, hogy a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követeléseik után – a Ptk. 3:204. § (1) bekezdés szerinti kivételekkel – megfelelő biztosítékra tarthatnak igényt, mely igényüket a hirdetmény második közzétételétől számított 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni.

A jelen közleményben foglaltakról a Társaság az ismert hitelezőit közvetlenül is értesítette 2023. április 27. napján.

 

Budapest, 2023. május 28.

 

NHSZ Kft.

Vásárhelyi Tibor Pál s.k.